O R D E N S B E S T E M M E L S E R

I medfør af Lov om Ejerlejligheder af 30. januar 2006 og foreningens vedtægter § 9, stk. 3, fastsættes følgende ordensbestemmelser:

1. AFFALD
Benyttelse af den enkelte husstands affaldsbeholder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår unødig lugt- eller anden gene. Andet affald sorteres, emballeres, anbringes og evt. bortskaffes af den enkelte ejer/beboer efter bestyrelsens og Center for Miljøs anvisninger.

2. VEDLIGEHOLDELSE
Det påhviler den enkelte ejer at foretage den fornødne bygningsvedligeholdelse, så der ikke opstår skader på fælles ejendom, forringelse af ejendommens forsikringsbetingelser eller skæmmende forfald.
Beboere skal straks underrette bestyrelsen om skader på tagdækning, fundament, bærende mure, fælles forsyningslinjer, fællesinstallationer og kloaker, så der ikke opstår unødvendige følgeskader.
Træværk, herunder døre og vinduer, skal behandles med tilsvarende materialer og farver som oprindeligt anvendt ved bebyggelsens opførelse. Dog må vinduespartiet ud mod haven tillige males hvidt. Skurene skal behandles med træbeskyttelsesmiddel i ”jordfarver”, eksempelvis saltgrøn/brun. Vedligeholdelse af beplantningen og renholdelse af fællesområderne påhviler beboerne, uanset om foreningen i øvrigt måtte antage medhjælp til ejendommens vedligeholdelse og renholdelse.
På samme måde påhviler det beboerne at rydde færdselsarealerne for sne snarest muligt efter snefald og at træffe foranstaltninger mod glat føre ved snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealerne med grus, sand el. lign.
Bebyggelsens hække skal bestå af bøg. Der må ikke uden bestyrelsens godkendelse laves hul i hækken eller isættes havelåger.
Medmindre andet aftales mellem naboer, må hækkens højde ikke overskride 180 cm. Hækken skal klippes mindst en gang om året.
Bestyrelsen kan forlange, at beplantning, der er til åbenbar gene for andre beboere, fjernes eller beskæres.

3. FORANDRINGER
Det er tilladt at opsætte markiser, men materialet, herunder farvevalg, skal forinden godkendes af bestyrelsen.
Parabolantenner må opsættes på og inden for det enkelte rækkehus’ facade og under tagrendens underkant.
Det er ikke tilladt uden bestyrelsens godkendelse at foretage udvendige forandringer af bygningerne, herunder foretage om- og/eller tilbygninger af enhver art.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at en række forandringer kræver bygningsmyndighedernes tilladelse, inden arbejdet igangsættes.


4. BESKADIGELSER
Enhver form for beskadigelser af de fælles indretninger medfører erstatningspligt over for foreningen.
Beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

5. VAND OG AFLØB
Vaskemaskiner, tørretumblere, vandhaner, cisterner mv., som støjer unødigt, skal omgående repareres.
Det henstilles ligeledes, at der ikke udskylles skadelige genstande via kloaksystemet.

6. FORURENING, HERUNDER STØJ
Der må ikke på ejendommen anbringes ting, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene for beboerne. Er en ejer/beboer skyld i forurening af fællesarealerne, må nødvendig rengøring omgående foretages af vedkommende beboer/ejer. Bestyrelsen kan i givet fald lade rengøring mv. ske på en ejers/beboers bekostning.
Håndværksmæssig grov støj bør kun finde sted ugens 5 første dage mellem kl. 07.00 og 19.30. Lørdag, søndag og helligdage dog tidligst fra kl. 09.00.
Det henstilles, at der vises hensyn ved anvendelse af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende, så øvrige beboere ikke generes.

7. LEG OG BOLDSPIL
Børns leg, herunder boldspil, henvises til de indrettede legepladser. Brug af farlige legeredskaber er forbudt. Der må ikke skrives eller tegnes på mure mv., lige som legeredskaber ikke må beskadiges.

8. FÆRDSEL OG PARKERING
Cykling og kørsel med knallert må ikke forekomme på gangstier og andre arealer uden for det egentlige vejnet.
Parkering af registrerede køretøjer tilhørende beboere og deres gæster må kun ske inden for de afmærkede områder. Parkerede biler skal i forruden være forsynet med en parkeringstilladelse.
Bestyrelsen kan overlade parkeringskontrollen til et eksternt selskab.
Det henstilles, at man i givet fald selv er opmærksom på og selv fjerner eventuelt oliespild.
Ved kørsel til og fra ejendommen skal der tages særligt hensyn til legende børn.

9. HUSDYR
Det er tilladt at holde husdyr, når disse ikke er til fare eller åbenbar gene for andre beboere. Løse hunde må ikke færdes på fællesarealerne, og husdyrs eventuelle forurening af fællesarealerne skal omgående fjernes.
Det er dog ikke tilladt at holde duer, fjerkræ eller hov- og klovbærende dyr.

10. SALG OG UDLEJNING
Ved salg eller udlejning skal foreningens bestyrelse omgående underrettes.

11. FLAGNING
Der flages med Dannebrog på nationale flagdage, i anledning af personlige mærkedage og ved andre særlige lejligheder.

12. KLAGER
Eventuelle klager skal afgives skriftligt til foreningens bestyrelse.

13. SANKTIONER
Ejere/beboere anmodes om at iagttage god skik og orden og i egen interesse efterkomme henstillinger fra foreningens bestyrelse.
Bestyrelsen kan beslutte, at en ejer, der ikke efterkommer disse bestemmelser, pålægges særligt bidrag til foreningen til imødegåelse af ekstra udgifter til ejendommens ren- og vedligeholdelse.
Såfremt overtrædelse af disse bestemmelser bliver bekendt, vil den pågældende ejer/beboer modtage en skriftlig advarsel og kan blive pålagt af fraflytte, jfr. Lov om Ejerlejligheder § 8.
For skader på ejendommen eller noget dertil hørende vil den pågældende blive gjort erstatningspligtig.

14. GYLDIGHED
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2002 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj 2009 og generalforsamlingen den 21. marts 2013.

Bestyrelsen