Privatlivspolitik

Ejerforeningen Sundby Overdrevs dataansvar
Foreningen indsamler, opbevarer og anvender (behandler) personoplysninger for alle foreningens medlemmer. Foreningen har med henblik på behandling af personoplysninger udarbejdet denne privatlivspolitik, der redegør for, hvordan personoplysninger behandles. Gennemgående for foreningens databehandling er, at der kun behandles personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Der behandles således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål for foreningen.

Foreningen er dataansvarlig, og den sikrer, at ethvert medlems personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til ejerforeningen er:

 • Næstformand Thomas Effersøe
 • Fælleddiget 63, 2300 København S
 • 26 83 67 92
 • faelleddiget.dk
Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
Personoplysninger indsamles fra
Personoplysninger tilgår fra medlemmet eller dennes advokat/ejendomsmægler ved køb.

Foreningens formål med behandling af personoplysninger
Foreningen behandler personoplysninger til bestemte formål, når den har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger, såsom muligheden for at kontakte medlemmet og opkrævning af kontingent
 • Vedligeholdelse af oversigt over bestyrelsens sammensætning.
Formålene:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Administration af medlemmets relation til foreningen.
Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser
Ethvert medlems personoplysninger/medlemsoplysninger behandles alene på baggrund af berettigede (legitime) interesser som:
 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter, herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af hensigtsmæssige hensyn opbevares medlemsoplysninger i indtil 5 år efter et medlems udmeldelse.

Samtykke
Ved køb af et af foreningens rækkehuse gives samtidig samtykke til foreningens indhentning, opbevaring og anvendelse af medlemmets personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring eller lignende.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer personoplysninger, så længe medlemskab af foreningen eksisterer.
Ved udmeldelse vil personoplysninger kunne opbevares af praktiske og administrative hensyn i op til 5 år efter regnskabsåret for udmeldelse af foreningen.


Medlemmets rettigheder

Ethvert medlem har en række rettigheder efter persondataforordninger:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
Ethvert medlem kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved henvendelse til foreningens bestyrelse.  

Ved et medlems henvendelse med en anmodning om at få rettet oplysninger, vurderes om betingelserne herfor er opfyldt og gennemføres i så fald så hurtigt som muligt.

Et medlem kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den 23/5 2018.Download privatlivspolitikken som pdf-fil.