Vedligeholdelse
Det påhviler den enkelte ejer at foretage den fornødne bygningsvedligeholdelse, så der ikke opstår skader på fælles ejendom, forringelse af ejendommens forsikringsbetingelser eller skæmmende forfald.
Træværk, herunder døre og vinduer, skal behandles med tilsvarende materialer og farver som oprindeligt anvendt ved bebyggelsens opførelse. Dog må vinduespartiet ud mod haven tillige males hvidt. Skurene skal behandles med træbeskyttelsesmiddel i ”jordfarver”, eksempelvis saltgrøn/brun.
Vedligeholdelse af beplantningen og renholdelse af fællesområderne påhviler beboerne, uanset om foreningen i øvrigt måtte antage medhjælp til ejendommens vedligeholdelse og renholdelse.
Medmindre andet aftales mellem naboer, må hækkens højde ikke overskride 180 cm. Hækken skal klippes mindst en gang om året.

Bestyrelsen kan forlange, at beplantning, der er til åbenbar gene for andre beboere, fjernes eller beskæres.

Vintervedligeholdelse
På samme måde påhviler det beboerne at 
rydde færdselsarealerne for sne snarest muligt efter snefald og at træffe foranstaltninger mod glat føre ved snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealerne med grus, sand el. lign.
Dette ansvar gælder, uanset om foreningen i øvrigt foretager rydning af visse arealer med fejemaskine.


Fællesarbejde
Bestyrelsen indkalder beboerne til fælles ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne i løbet af sommeren.
Efter stort snefald indkalder bestyrelsen til ekstraordinært fællesarbejde for at fjerne is og sne. Alle opfordres til at give en hånd med efter bedste evne.

Bestyrelsen sørger for, at ingen af deltagerne kommer til at lide af dehydrering.