Vedligeholdelse
Det påhviler den enkelte ejer at foretage den fornødne bygningsvedligeholdelse, så der ikke opstår skader på fælles ejendom, forringelse af ejendommens forsikringsbetingelser eller skæmmende forfald.

Træværk, herunder døre og vinduer, skal behandles med tilsvarende materialer og farver som oprindeligt anvendt ved bebyggelsens opførelse. Dog må vinduespartiet ud mod haven tillige males hvidt. Skurene skal behandles med træbeskyttelsesmiddel i ”jordfarver”, eksempelvis saltgrøn/brun.

Vedligeholdelse af beplantningen og renholdelse af fællesområderne påhviler beboerne, uanset om foreningen i øvrigt måtte antage medhjælp til ejendommens vedligeholdelse og renholdelse.

På samme måde påhviler det beboerne at rydde færdselsarealerne for sne snarest muligt efter snefald og at træffe foranstaltninger mod glat føre ved snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealerne med grus, sand el. lign.

Bebyggelsens beplantning skal vedligeholdes efter den i Københavns Kommune godkendte helhedsplan. Medmindre andet aftales mellem naboer, må hækkens højde ikke overskride 180 cm. Hækken skal klippes mindst en gang om året.

Bestyrelsen kan forlange, at beplantning, der er til åbenbar gene for andre beboere, fjernes eller beskæres.

Fællesarbejde
Bestyrelsen indkalder beboerne til fælles ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne i løbet af sommeren - og i enkelte tilfælde om vinteren til snerydning.
Bestyrelsen sørger for, at ingen af deltagerne kommer til at lide af dehydrering.

Stokroser ved enderækkehus. De enkelte beboere er selv ansvarlige for at vedligeholde og renholde arealet omkring deres eget hus - inkl. omkring gavlene.
Eksempel på beskæring af bøgehækkene. Tag en side det ene år, og den næste side næste år.

De enkelte beboere holder selv området omkring deres egne huse fri for ukrudt; herunder også ved gavlene.